Skip to content

Regler for Frederiksborg Svendeforening

§ 1 Forenings formål er:

 • at understøtte dens medlemmer ved dødsfald
 • at hjælpe trængende medlemmer eller disse enke/enkemænd/samlevere/ægtefæller ved fordeling af legater.
 • at fremskaffe boliger til medlemmerne, og
 • at arrangere selskabelig underholdning og fornøjeligt samvær.

§2: Optagelsesbetingelser:

Som medlem af Frederiksborg Svendeforening kan optages alle personer, der kan dokumentere svendebrev, lærebrev eller kompetencegivende kursusbevis, og som ved indmeldelsen er yngre end 60 år.

Det er bestyrelsens eget skøn, om personen kan blive optaget som medlem, og en evt. afvisning/nægtelse skal således ikke nærmere begrundes.

Et medlem, der overgår til anden livsstilling, efter at være blevet optaget i foreningen, bevarer retten til medlemskab.

§3: Medlemsrettigheder:

Ledige boliger i foreningens ejendomme skal udlejes til den ansøger, der har det laveste medlemsnummer i foreningen.

En lejlighed anses dog kun som ledig i det omfang, lejelovens almindelige regler ikke giver fortrinsret for lejerens familiemedlemmer/samlever. Lejer skal altid være medlem af foreningen, og lejeren må hverken fremleje lejlighed eller udleje et eller flere af lejlighedens værelser.

Ethvert nydende medlem kan ansøge om af få del i den årlige legatuddeling.

Afgår et medlem eller dennes ægtefælle ved døden, udbetales begravelseshjælp til den eller de efterladte imod forevisning af dødsattest.

En ægtefælle/samlever til et medlem, der afgår ved døden, skal, for at bevare retten til begravelseshjælp m.m. fortsat betale et kontingent, fastsat af bestyrelsen og vedkommende beholder afdødes medlemsnummer.

Foreningens fane kan paradere ved et medlems eller dennes ægtefælle/samlevers begravelse, såfremt begravelsen finder sted i Hillerød kommune. Anmodning om fanens nærværelse stiles til formanden.

Hvis et medlem tror sig forurettet, kan vedkommende indgive klage til bestyrelsen, der snarest undersøger klagen, og forelægger klagen samt resultatet af undersøgelsen på førstkommende generalforsamling.

§4: Medlemsbetingelser:

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves én gang årligt til betaling den 1. februar. Foreningen er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på 100,00 kr. ved for sen betaling.

Kommer et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder, ophæves medlemskabet automatisk og uden yderligere varsel. Medlemsrettighederne kan kun generhverves, såfremt medlemmet indbetaler restance, og bestyrelsen efterfølgende ønsker at give det nødvendige samtykke til anmodningen og genoptagelse i foreningen. Bestyrelsen er helt frit stillet omkring dette skøn. Godkendes personen som medlem i foreningen igen, da generhverver denne ikke sit gamle medlemsnummer, men får tildelt et nyt nummer.

Såfremt et medlem for tildelt en lejlighed i en af Frederiksborg Svendeforenings ejendomme, da er medlemskontingentet til Svendeforening en pligtig pengeydelse i forbindelse med lejeaftalen. Beløbet afskrives først på medlemskontingentet, og herefter på lejen.

Såfremt lejeren under lejeforholdet, kommer i restance med medlemskontingentet, og dette fører til ophævelse af medlemskabet, da skal lejemålet være fraflyttet senest 30 dage efter, at medlemskabet er blevet ophævet.

Et medlem kan endvidere fratages medlemskabet i Frederiksborg Svendeforening (eksklusion), såfremt medlemmet på nogen måde giver anledning til, at Frederiksborg Svendeforening kan få et dårligt ry og omdømme, eller medlemmet ikke ønsker at følge de love og regler, der gælder for foreningens medlemmer. Herunder tænkes også på den situation, hvor lejeren (medlemmet) ikke følger lejelovens og den gældende husordens regler omkring brugen af lej
ligheden.

Det er bestyrelsen, der ved simpelt flertal beslutter, om et medlem skal ekskluderes af foreningen.

§5 Foreningens øverste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts måned, og skal indvarsles 14 dage forud ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt gør krav herpå, eller bestyrelsen finder det fornødent.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles 8 dage forud ved annonce i dagspressen.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Bestyrelsens fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Foreningens budget for det kommende år fremlægges til generalforsamlingens godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag. Forslagene skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
 8. Eventuelt.

Ad 9 (Bestyrelsesmedlemmer m.fl.)

Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år og suppleanten for en periode af 1 år. Det er en forudsætning, at højest to af bestyrelsesmedlemmerne bebor en af foreningens lejligheder på det tidspunkt, hvor den pågældende bliver valgt.

Formanden og 3 menige medlemmer vælges på lige årstal, mens kassereren og 2 menige medlemmer vælges på ulige årstal. – Bestyrelsesvalg kan ske ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og beslutninger træffes ved flertalsbeslutninger. Suppleanten har ingen stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, og ved formandens fravær overgår den udslagsgivende stemme til næstformanden.

På bestyrelsesmøderne fremlægger kassereren foreningens regnskaber.

I øvrigt:

Kassereren aflægger regnskab, og forhandlingsprotokol skal føres ved alle møder, forhandlinger og generalforsamlinger. Foreningens revisorer (registreret/statsautoriseret revisor) kan til enhver tid beordre regnskabet, kassebeholdningen og foreningens øvrige aktiviteter forelagt til gennemsyn.

Revisor vælges af bestyrelsen.

§ 6 Tegningsret

Foreningen tegnes i almindelighed af bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§7 Foreningens Ejendomme

Den daglige administration af foreningens ejendomme skal varetages af et anerkendt boligselskab eller andet anerkendt administrationsselskab, som bestyrelsen for Svendeforeningen godkender. Selskabet skal forelægge bestyrelsen regnskaber over indtægter og udgifter en gang om året, eller når som helst bestyrelsen kræver det.

Alle reparationer og vedligeholdelse på ejendommene skal forelægges for bestyrelsen.

Ledige lejligheder skal annonceres i den lokale amtsavis, eller anden ugeavis med rimeligt lokalt læserunderlag. Medlemmerne, som ønsker at komme i betragtning som lejer, skal indsende eller afleverer skriftlig ansøgning til foreningen inden for den i annoncen fastsatte ansøgningsfrist.

Foreningens faste ejendomme skal til enhver tid være forsikret. Den samlede bestyrelse er ansvarlig herfor.

§8 Opløsning:

Foreningen kan ikke opløses, såfremt 10 medlemmer stemmer for den beståen.

Besluttet på generalforsamlingen den 6. marts 2012.

Back To Top